European Inlet Valve White

12,00

The new European Inlet Valve is the most common inlet valve used today. It is the same size as an Irish electric socket. The European Inlet Valve comes with an escutcheon surround.